Kielikylpytoiminnan historiaa Porvoossa

Kielikylpytoiminnan alkaminen päivähoidossa

Kielikylpytoiminta päivähoidossa alkoi kokeilumuotoisena elokuussa 1994. Valtuustoaloitteen kielikylpytoiminnasta oli tehnyt Marja-Liisa Ruohtula ja 21 muuta valtuutettua 27.2.1991. Sosiaalilautakunta suhtautui aloitteeseen positiivisesti ja tarjosi henkilöstölle mahdollisuuden kouluttautua Vaasan yliopistossa. Koulutus toteutettiin eri jaksoissa useamman vuoden aikana. Päivähoidosta koulutukseen osallistui kaksi lastentarhanopettajaa, joista toinen motivoitui aloittamaan kielikylpytoiminnan käytännössä.

Elokuussa 1994 kielikylpyryhmä aloitti osapäiväisenä, 6-vuotiaille lapsille suunnattuna toimintana Kevätkummun päiväkodissa. Osapäiväryhmä muutettiin kokopäiväryhmäksi syksyllä 1999, mikä oli hyvä asia lasten kielen oppimisen kannalta. Oppimiseen käytettävä aika piteni ja ryhmä henkilöstömitoitukseen lisättiin toinen lastentarhanopettaja. Ryhmään on valittu myös 5-vuotiaita lapsia, jos paikat ei ole täyttyneet 6-vuotiaista.

Kevätkummun päiväkodin kielikylpyryhmän lasten vanhemmat esittivät vetoomuksessaan 23.9.1994, että päiväkodin kielikylpyryhmän toiminta jatkuisi kielykylpyluokkana peruskoulussa syksyllä 1995.

Syksyllä 2003 Kevätkummun päiväkoti lakkautettiin ja kielikylpyopetus siirtyi Kevättuulen päiväkotiin.

Kielikylpyä laajennettiin Kevättuulen päiväkodissa syksyllä 2004, kun toinen rinnakkainen lapsiryhmä aloitti toimintansa. Esiopetukseen otettavien lasten määrää voitiin samalla nostaa ja näin turvata tulevan koululuokan riittävä koko. Kielen oppiminen tehostui, kun nuorempia lapsia voitiin ottaa mukaan toimintaan ja lapsi ehti olla kielikylvyssä ennen esiopetusikää. Säädökset ryhmäkokojen suuruudessa päivähoidossa, esiopetuksessa ja koululuokassa olivat erilaisia aiheuttaen haasteita toiminnan järjestämiselle.

Kielikylpypaikkojen kysyntä kasvoi ja valintakriteerien laatiminen tuli ajankohtaiseksi. Valintakriteerit laadittiin yhdessä koulutustoimen ja lasten vanhempia edustavan yhdistyksen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lasten päivähoidon kielikylvyn valintakriteerit vuonna 2005.

Päätös kielikylvyn keskittämisestä kokonaisuudessaan läntiselle alueelle aiheutti lasten päivähoidossa monia järjestelyjä. Näsin päiväkoti, joka on koulun vieressä, päätettiin valita kielikylpypäiväkodiksi. Siirtyminen päätettiin toteuttaa lasten päivähoidossa 1.8.2008, jolloin lasten ja henkilöstön siirrot saatiin parhaiten järjestymään. Näsin päiväkodista siirrettiin suomenkielisiä lapsia ja henkilöstöä uuteen Hornhattulan päiväkotiin, jotta kielikylvylle saatiin tilaa. Kevättuulessa kielikylvyssä olleet lapset ja henkilöstö siirtyivät Näsin päiväkotiin.


Kielikylpyopetuksen alkaminen koulussa

Koulutuslautakunnan suomenkielinen osasto päätti 25.1.1995, että ruotsinkielinen kielikylpyopetuksen kokeilu aloitetaan lukuvuonna 1995-1996 suomenkielisen perusopetuksen 1.luokalla. Kielikylpyopetuksen paikaksi valittiin Kevätkummun koulu, koska kielikylpyopetusta antava päiväkoti sijaitsi Kevätkummussa ja suurin osa lapsista asui Kevätkummun alueella.

Elokuussa 1995 16 lasta aloitti ensimmäisellä kielikylpyluokalla Kevätkummun koulussa.

13.3.1996 koulutuslautakunnan suomenkielinen osasto päätti, että kielikylpyopetusta annetaan lukuvuoden 1996 alusta sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla Kevätkummun koulussa sekä selvennetään kielikylvyn jatko kolmannelta vuosiluokalta eteenpäin.

6.2.1997 koulutuslautakunnan suomenkielinen osasto päätti, että kielikylpyopetusta jatketaan ruotsinkielelllä suomenkielisellä ala-asteella Kevätkummun koulussa.

10.10.1998 kielikylpyopetuksessa olevien lasten vanhemmat lähestyivät kaupunginvaltuustoa kirjelmällä, jossa he esittivät toivomuksen, että kielikylpyopetus voisi edelleen jatkua. Koulutuslautakunnan suomenkielinen osasto päätti 17.2.1999, että ruotsinkielistä kielikylpyopetusta annetaan vuosiluokilla 1.-6. Kevätkummun koulussa.

Samalla koulutuslautakunnan suomenkielinen osasto totesi, että kun Kevätkummun koulussa opetetaan vuosiluokilla 1.-6. on syntymässä tilanne, etteivät tilat enää enää riitä nykyisillä järjestelyillä kaikille opetusryhmille.

Kevätkummun kouluun saatiin ensimmäinen pätevä kielikylpyluokanopettaja vuonna 1998 ja virkaan hänet valittiin 1.8.1999. Yläluokkien kielikylpyopetusta on hoidettu eri aineopettajien johdolla sekä osittain kielikylpyopettajien ja ruotsinkielisen koulun aineopettajien avulla.

Kevätkummun koulussa kielikylpyopetuksessa saavutettiin hyviä tuloksia ja kielikylpyopetus yläluokilla toimi yhteistyössä ruotsinkielisen naapurikoulun opettajien kanssa.

Kielikylpyopetus siirtyi Albert Edelfeltin yhtenäiskouluun 1.8.2009 alkaen. Opetusta annetaan kielikylpymenetelmällä vuosiluokilla 1.-9. Kielikylpyopetusta ohjaa suunnitelma, joka on päivitetty vuosille 2018-2022.

Päivitettyä suunnitelmaa pääset lukemaan tästä linkistä: Kielikylpysuunnitelma 2018-2022.